Privacyverklaring Praktijk

NB: Dit is de privacyverklaring omtrent gegevensverwerking binnen onze praktijk. Voor de privacyverklaring die geldt voor de gegevensverwerking via deze website, zie: Privacyverklaring www.fysiovanderwulp.nl.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

AVG

Wij houden ons aan de wet- en regelgevening van de AVG. Dat betekent in ieder geval dat:

 • wij uw persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
 • wij niet meer persoonsgegevens van u vragen dan die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden genoteerd, n.l. de behandelovereenkomst.
 • wij persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met uw nadrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 • wij persoongegevens alleen verstrekken of alleen laten inzien aan partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (Logicdata, Qualiview, ECD, REN, Nivel).
 • wij goede technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
 • wij gegevens van minderjarigen alleen verwerken als daavoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
 • wij op de hoogte zijn van rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG.

U heeft volgens de AVG recht op inzage, mutatie en vergetelheid, meer daarover kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

In onze praktijk worden persoonsgegevens verzameld ten behoeve van behandelproces of medische fitness. Deze vloeien voort uit de behandelovereenkomst of het fitnessabonnement.

Voor bovenstaande doeleinden verzamelen wij de nu volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam (evt. partnernaam)
 • Adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres
 • Geslacht, geboortedatum
 • BSN en ID/paspoortnummer
 • Verzekeringsgegevens en uw huisarts
 • Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens moeten wij conform de Wet op de Geneeskundige Behandeloveenkomst (WGBO) vijftien jaar bewaren.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot geregistreerde gegevens (bijv. administratieve krachten, stagieres, waarnemers en andere fysiotherapeuten in de praktijk).

Beveiliging

 • Wij maken dagelijks een back-up van uw persoonsgegevens om die bij een technische calamiteit te kunnen herstellen.
 • Onze computers zijn voorzien van een noodstroomvoorziening
 • Tussen router en server is een Firewall Appliance geplaatst, om hackpogingen tegen te gaan
 • Alle computers zijn achter individuele wachtwoorden geplaatst en ook elke medewerker dient met een eigen wachtwoord in te loggen.
 • De beelschermen gaan op zwart als deze enkele minuten niet worden gebruikt
 • Wij werken met beveiligde mail via Enovation. Als u een mail van ons ontvangt waar persoons- en/of gezondheidsgegevens in staan, dient u die te openen met behulp van 2-factorauthenticatie.
 • Correspondentie met artsen en andere medebehandelaars loopt via beveiligde Zorgmail of via de beveiligde E-mail. Als u geen toestemming heeft gegeven, worden geen gegevens uitgewisseld met artsen en andere behandelaars. Deze vraag wordt u expliciet gesteld bij aanvang van de therapie. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.
 • Nieuwe zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten bij Zorgmail, dit kan alleen met een speciaal pasje of via een beveiligde koppeling.
 • Voor correspondentie aan niet-behandelaars (arbo, letselschade, werkgever) dient u vooraf een formulier in te vullen waarin u hiervoor toestemming geeft.
 • Wij verstrekken geen medische gegevens aan familieleden van patiënten.
 • Onze medewerkers zijn ingelicht over het belang van deze maatregelen.

Wij zijn ook geopend op maandagavond tot 20:00!